Теоретичний курс з дисципліни "Фізичне виховання"

Заняття під чаc карантину будуть проводитись на платформі Moodle університету за адресою https://do.ipo.kpi.ua

До системи дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання", що розроблена кафедрами фізичного виховання і спортивного вдосконалення включено різні види завдань, що в комплексі дозволяють підтримувати необхідний рівень фізичного та функціонального стану студентів, мають оздоровчу  та прикладну спрямованість в розвитку фізичних якостей. Вони мотивують свідоме відношення у студентів до самостійних занять фізичним вихованням на основі ретельного самоаналізу фізичного стану.

Блоки курсу:

- теоретичний;

- практичний.

Теоретичний блок:

- самостійне вивчення теоретичних відомостей з обраних видів спорту та рухової активності за допомогою текстів, літературних джерел, інтернет-посилань, презентацій;

- поточний контроль – тестування залишкових знань після проходження студентами теоретичного матеріалу.

- захист МКР за обраною темою.

- Тести з фізичної підготовленості (техніка виконання);

- Функціональні проби;

Практичний блок:  для студентів основної та підготовчої груп за станом здоровʼя обовʼязково один раз на тиждень самостійне виконання практичного завдання за програмою, запропонованою викладачем.

Звіти щодо виконаних комплексів фізичних вправ слід розміщувати у вигляді медіа файлу на YouTube з надсиланням посилання до свого особистого кабінету до встановленої дати.

Додаткові вимоги до медіа файлу: під час виконання необхідно ввімкнути таймер, постійно знаходитися у кадрі у повний зріст.

У повідомленні до відео надати текст з ПІБ, факультетом, академічною групою, номером навчальної групи обраного відділення, дати і часу виконання.

За виконання комплексу фізичних вправ нараховується 0,5 бала.

На основі аналізу показників тестів фізичної підготовленості та аналізу техніки виконання запропонованих вправ, студенту пропонується виконання комплексу, що відповідає рівню його фізичної підготовленості.

В практичний блок входять:

- комплекс вправ для загального розвику;

- комплекси вправ на основні мʼязові групи;

- комплекси вправ спрямовані на розвиток мʼязової сили, видів витривалості, рухової координації і гнучкості.

Методико-практична робота щодо контролю свого функціонального стану (щоденник самоконтролю).

Мета - навчити студентів самоаналізу свого фізичного стану на основі отриманих результатів тестування.

На основі отриманих показників студент має зробити висновки щодо рівня стану здоровʼя, розвитку фізичних якостей, функціонування дихальної та ССС.