Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 2 курса

Рейтингова система оцінювання результатів навчання кредитного модуля.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за такі контрольні заходи:

 1. за виконання завдань кожного практичного заняття в рамках програми і графіку навчального процесу;
 2. за складання п'яти контрольних нормативів з фізичної підготовленості[1];
 3. за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обумовлене одержанням кожним студентом певного обсягу рухової активності без якого неможливе підвищення рівня його власного функціонального стану.

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обумовлене необхідністю контролю показників функціонального стану на практичних заняттях для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студента.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях.

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів - 1 бал х 35 практичних заняття = 35 бали.

Критерій оцінювання:

- за умови виконання завдань практичного заняття – 1 бал;

 1. Контрольні нормативи

Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів 60 (12 балів за 5 контрольних нормативи з фізичної підготовленості = 60 балів

Критерій оцінювання:

- 12 балів – відмінний рівень фізичної підготовленості;

- 11 балів – дуже добрий рівень фізичної підготовленості;

- 10 балів - добрий рівень фізичної підготовленості;

- 9 балів – задовільний рівень фізичної підготовленості;

- 8 балів – достатній рівень фізичної підготовленості;

- 3 балів - недостатній рівень фізичної підготовленості;

- 0 балів – дуже низький рівень фізичної підготовленості або не складений контрольний норматив.

3.      "Щоденник самоконтролю студента".

Ваговий бал - 5. Максимальна кількість балів – 5.

Критерій оцінювання:

- 5 балів - систематичне ведення та не менше 95% інформації;

- 4 балів - систематичне ведення та не менше 85% інформації;

-3,5 бали - не менше 75% інформації

- 3 бали - не менше 65% інформації;

- 2 бали - не менше 55% інформації;

- 1 бал – не менше 50% інформації;

- 0 балів – відсутність "Щоденника самоконтролю студента".

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (+3-5 балів);
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (+5–7 балів).

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 100 балів х 0,1 = 10 балів. Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом року і складає:

RС = 35 бали за виконання завдань практичних занять + 60 балів за 5 нормативів + 5 балів за «Щоденник самоконтролю студента» = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації.

Для отримання «атестовано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) третього семестру студент має набрати не менше 6 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 8 балів).

Для отримання «атестовано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) третього семестру студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 14 балів).

Для отримання «атестовано» з третьої проміжної атестації (8 тиждень) четвертого семестру студент має набрати не менше 21 балу за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 25 балів).

Для отримання «атестовано» з четвертої проміжної атестації (14 тиждень) четвертого семестру студент має набрати не менше 27 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 31 бал).

Умови допуску до заліку:

 1. своєчасне виконання завдань практичних занять та графіку навчального процесу з фізичного виховання (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин) у рамках робочої навчальної програми кредитного модуля;
 2. своєчасне складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 11-14 занятті);
 3. складання прикладного нормативу з плавання;
 4. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом року менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та скласти контрольні нормативи з фізичної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше - 60 балів.

Контрольні нормативи з фізичної підготовленості: (Табл. 1).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту - max – 12 балів;

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см) або Стрибок у довжину з місця (для студентів 21-25 років) - max – 12 балів;

3) Сила – згинання-розгинання рук в упорі лежачи - max – 12 балів;

4) Спритність – човниковий біг 4х9 метрів - max – 12 балів;

5) Обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року- max – 12 балів.

Таблиця 1.

Нормативи

Зараховано

Не доп. до заліку

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек)

Ч

13,2

13,8

14,2

14,6

15,0

15,5

>15,5

Ж

14,8

15,3

15,8

16,3

17,0

17,4

>17,4

Бали

12

11

10

9

8

4

0

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Ч

8,8

9,1

9,4

9,7

10,1

10,5

>10,5

Ж

10,2

10,5

10,8

11,1

11,5

11,9

>11,9

Бали

12

11

10

9

8

4

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

45

40

35

30

25

22

<22

Ж

24

21

18

15

12

10

<10

Бали

12

11

10

9

8

4

0

Гнучкість або Стрибучість

Нахил тулубу з положення стоячи (см) або стрибок у довжину з місця (для студентів 21-25 років) – (см)

Ч

14/250

12/240

10/230

8/220

6/215

5/210

<5/210

Ж

20/200

17/190

14/180

10/170

7/165

6/160

<6/160

Бали

12

11

10

9

8

3

0

Витривалість

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв., сек.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

14,00

14,30

14,50

15,20

16,10

16,40

>16,40

Ж

11,30

12,00

12,30

13,00

13,30

14,00

>14,00

Бали

12

11

10

9

8

3

0

Щоденник самоконтролю

студента

 

≥95% інф-ції

≥85% інф-ції

≥75% інф-ції

≥65% інф-ції

≥55% інф-ції

<50% інф-ції

Відсутн. щод.

Бали

5

4

3,5

3

2

1

0

 

Розподіл балів

65

58

51,5

45

38

19

0

 

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, за ведення "Щоденника самоконтролю студента" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці 2.

Для отримання студентом відповідних оцінок його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею 2:

                                                        Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Традиційна оцінка

95 – 100

Відмінно

85 – 94

Дуже добре

75 - 84

Добре

65 - 74

Задовільно

64 - 60

Достатньо

< 60

Незадовільно

< 40 балів або не виконані інші умови допуску до заліку

Не допущений

12. Методичні рекомендації

Під час проходження навчального матеріалу кредитного модулю необхідно передбачити використання сучасних технологій в навчальному процесі. Впродовж навчального процесу студентів обов'язково планувати використання засобів та методів самоконтролю за станом здоров'я, дотримання вимог попередження травматизму та захворювань, ведення щоденників самоконтролю за станом організму.

Вибір завдання має відображати поточний стан функціональної готовності студента та його ступінь володіння технікою виконання спортивних та фізичних вправ.

Методика реалізації завдань має регламентуватися виконанням правил техніки безпеки та самостійним контролем за станом основних функціональних систем.

На таких заняттях необхідно вирішувати задачі підвищення рівня прояву фізичних і психічних якостей, використовувати аналітичні підходи до вибору методів корекції в розвитку окремих м'язів та їх груп, а також засоби та методи активного відпочинку і відновлення організму.

Необхідно у достатньому обсязі використовувати навчальний інвентар та спортивно-технічну базу у відповідності до специфічних вимог та форм організації навчальних занять з баскетболу.

Програмний матеріал для груп початкової підготовки повинен включати в себе:

 • технічну підготовку, основною метою якої є вдосконалення індивідуальної техніки гри в баскетбол, розширення діапазону рухових навичок;
 • фізичну підготовку, основною метою якої є створення бази для зростання рівня майстерності, за допомогою загально-фізичних засобів підготовки (біг на місцевості, на стадіоні, з рівномірною та змінною швидкістю, середньої інтенсивності; біг з прискореннями великої інтенсивності, повторне пробігання відрізків; загальнорозвиваючі вправи; спеціальні вправи; спортивні ігри).