Наукова робота

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.

Загальна кількість співробітників професорсько-викладацького складу: 50 особи, з них 6 кандидатів наук.

Кафедра ФВ ФБМІ є загально університетською, проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» перших та других курсів загальною чисельністю  8876 осіб. Кількість штатних одиниць кафедри – 50, з них – 6 кандидатів наук, за звітній період кафедра має 36 фахових статей, 104 статей, що входять до наукометричних баз (Index Copernicus, Web of sciense). За звітній період захисту кандидатських дисертацій не відбулося.

Кількість цитувань у наукометричних базах даних (Scopus,WoS, та Copernicus) 0.

1.Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

У 2018 р. на кафедрі не було проведено захистів кандидатських докторських дисертацій.

Теми докторських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Бойко Г. Л., доцент

«Інформаційні технології для оцінки та вибору засобів корекції і контролю стану студентів» (докторська дисертація)

д.б.н., доцент Настенко Є. А.

2020

Твердохліб О. Ф., доцент

«Історія, теорія і методика психосоматичних практик»

(докторська дисертація)

проф.

Семенова І. А.

 

2019

Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

 

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Назимок В. В., ст. викладач

«Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу»

д.б.н., професор Ткачук В. Г.

2019

Саламаха О. Э., ст. викладач

«Формування осанки та покращення здоров’я студентів засобами фізичного виховання»

д.б.н., професор Приймаков О. О.

2020

1.2.Науково-дослідна робота студентів

Кількість публікацій у співавторстві зі студентами – 6 наукометричних статей та 3 у фахових виданнях.

  1. Науково-дослідна робота молодих учених.

За звітній період опубліковано 14 статей у наукометричних виданнях та 2 міжнародні тези за кордоном.

2.Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами.

Госпдоговірні і бюджетні теми кафедрою не виконується.

2.1    Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

На кафедрі фізичного виховання виконується 1 ініціативна тема:

«Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоровʼя студентів ВНЗ (2017-2022)» д/р № - 0117U006954 (Науковий керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Бойко Г. Л.).

У виконанні цієї теми беруть участь викладачі кафедри: Бойко Г. Л., Дакал Н. А., Хіміч І. Ю., Гришко Л. Г., Анікєєнко Л. В., Єфременко В. М., Міщук Д. М., Бурлака І. В., Сиротинська О. К. та інші.

3.      Інноваційна діяльність.

3.1.   Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка” не проводилась.

Участь у Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» не проводилась.

3.2.   Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки держави, зокрема на замовлення РНБО.

Не виконувалось.

3.3.   Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва

Не проводився.

3.4.   Впровадження інноваційних розробок у 2018 році.

Надати інформацію щодо комерціалізації та впровадження результатів розробок у 2018 році відповідно до таблиць.

Не проводилось.

3.5.   Кількість отриманих охоронних документів (автори, назва, №, дата видачі, власник), зокрема в інших країнах. Кількість заключених ліцензійних договорів.

Охоронних документів немає.

4.Міжнародне наукове співробітництво.

Доцент Бойко Г.Л., як відповідальний виконавець та співробітники навчальної лабораторії «Біомеханіки та ергометрії» кафедри  Фізичного виховання беруть участь у міжнародному науковому проекті «18_Alchevsk» між НТУУ КПІ ім. Сікорського та товариством з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані».

5.Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

Не проводився.

6.Наукові школи підрозділу.

7.Публікації.

№ п/п

Вид роботи

Кількість одиниць

Кількість сторінок

З них у зарубіжних виданнях

Кількість сторінок

1.

Монографії

0

0

0

0

2.

Підручники

0

0

0

0

3.

Навчальні посібники, збірники

3

576

0

0

4

Статті/Тези доповідей

143/43

1287/129

 

3/34

27/170

* - З них 36 (360 сторінок) публікації у фахових виданнях України та 104 (832 сторінок) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus та Web of Science).

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях (див. Додаток 10).

7.1. Наукові видання підрозділу.

Немає

8.Наукові конференції, семінари, виставки.

8.1.   Конференції:

Проведені конференції з міжнародною участю:

з/п

Назва конференції, семінару

Статус (міжнародний, всеукраїнський, регіональний)

Кількість учасників

Кількість учасників від інших ВНЗ

Кількість учасників з-за кордону, назва країни

1

2

3

4

5

6

1

Фізичне виховання в контексті сучасної науки

(НАУ,КПІ, 15-16 червня)

 

міжнародний

48

41

6

Беларусь, Республіка Гвінея, Ліван, Молдова, Польща, Росія

Загальна кількість проведених наукових конференцій і семінарів 1 (з них 0 – всеукраїнських, 1 міжнародних в Україні, окремо з них міжнародних за межами України – 0. Кількість опублікованих доповідей 7.

8.2.   Виставки.

У 2018 році кафедра фізвиховання не брала участь у виставках.

9.Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

Відзначення державними, академічними, закордонними – відсутні.

10.Організаційне забезпечення наукової діяльності.

Функціонує сайт кафедри: http://fv.fbmi.kpi.ua

Кафедрою фізичного виховання сумісно з кафедрою біомедичної кібернетики організувана лабораторія Біомеханіки та ергометрії, Наукові керівники: доц. Бойко Г. Л. (кафедра фіз. вих), д.б.н., Настенко Є. А. (каф. біомед. кібер.)

11. Матеріальна база підрозділу.

Державні кошти на фінансування наукових розробок кафедра не отримує. Наукове обладнання кафедри не поповнювалось.

12.Проект плану розвитку підрозділу на 2019 рік

Кафедра планує взяти участь у конкурсі проектів прикладного дослідження в МОН України.

Заплановано на 2019 рік продовження виконання ініціативної теми:

«Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоровʼя студентів ВИШів (2016-2020)».

Планується організація та проведення щорічної міжнародної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної науки» (НАУ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, квітень 2019), Заплановано:

  • участь співробітників кафедри в міжнародних та всеукраїнських симпозіумах та конференціях;
  • видання публікацій в фахових, міжнародних і наукометричних виданнях.