МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ

Під час роботи над рефератом, слід виділити чотири етапи:

 1. вступний – складається з вибору теми реферату, вибору необхідної літератури для його написання, її вивчення та опрацювання, складання плану і написання вступу.
 2. основний – складається з безпосереднього ознайомлення з обраною літературою, роботою над змістовним наповненням реферату та висновками до нього;
 3. кінцевий – складається з таких етапів:
 • оформлення реферату відповідно до вимог, які ставляться;
 • власна оцінка виконаного дослідження та виправлення недоліків, у разі їх виявлення
 1. захист реферату – відбувається за наявності реферату у надрукованому вигляді , безпосередньо під час складання заліку. До захисту реферату варто підготувати короткий список тез для майбутнього захисту. Процедура захисту включає такі складові:
 • повідомлення про актуальність виконаного дослідження, характеристика мети і завдань виконаного дослідження, одержані під час роботи над рефератом результати, зроблені висновки та надання студентом можливих пропозицій з обраної теми реферату;
 • надання відповідей студента на запитання викладача за темою реферату;
 • перевірка виконаного реферату на наявність ряду вимог (своєчасність надання реферату, відповідність змісту реферату обраній темі, повнота розкриття обраної теми реферату, дотримання передбачених вимог стосовно оформлення реферату).

Реферат складається з таких елементів: титульна сторінка, план, вступ, основна частина реферату, що має складатися з розділів, пунктів, відповідно до плану, висновки, список використаних джерел, який оформлюється , відповідно до вимог ВАК України, із зазначенням загальної кількості сторінок у використаному джерелі, або ж відповідної сторінки джерела, що використовується під час написання реферату, додатки (у разі їх наявності).

План складається одразу під час опрацювання джерел, при цьому, положення плану мають розташовуватися у тому ж порядку, у якому вони розташовуються в тексті реферату. Залежно від складності теми та кількості використаних джерел під час підготовки реферату , необхідно обирати потрібний різновид плану (простий, або складний). План має бути сформований чітко та відповідати темі, яка обрана, меті та завданням дослідження.

Вступ має бути обсягом – 1-2 сторінки. У ньому варто обґрунтувати доцільність і актуальність здійсненого дослідження, оцінити стан дослідження обраної теми , чітко сформувати мету і визначити основні завдання дослідження, надати короткий огляд літератури, яка стосується обраної теми і використаних під час написання реферату джерел.

Зміст реферату повинен відповідати темі, а також меті і завданням. Розкриття пунктів, що передбачені планом, має відбуватися послідовно. Крім того, у процесі написання реферату , слід пояснювати основні положення, а також обов’язково наводити конкретні приклади, що стосуються піднятих у рефераті питань як з українського , так і, можливо, з досвіду зарубіжних країн. Під час роботи над рефератом висловіть власну думку щодо проведеного дослідження. Прагніть уникати повторень, а також грамотно структурувати текст, уникайте граматичних, орфографічних та синтаксичних помилок. Також необхідно зважати на таке:

 • у тексті реферату слід висловлювати думки в безособовій формі;
 • кожен новий розділ або пункт необхідно розпочинати з нової сторінки;
 • під час викладу різних поглядів, позицій, думок щодо проблеми, яка досліджується, цитат науковців необхідно посилатися на використані при цьому джерела;
 • у разі посилання в тексті на прізвище конкретного науковця обов’язково перед таким прізвищем слід поставити відповідні ініціали.

Під час написання висновків до реферату необхідно зазначити про таке:

 • оцінка ступеню виконання завдань реферату та досягнення мети роботи (у разі неможливості виконання певних завдань роботи або досягнення визначеної мети у повному обсязі, зазначити про причини цього);
 • перерахунок, у разі наявності, відомих наукових підходів до питання, яке досліджується, а також стисла їх характеристика, зазначення про можливе виявлення під час проведення дослідження дискусійних аспектів, та / або нових аспектів, що стосуються проблеми, яка досліджується, питань, які на момент підготовки реферату потребують більш ґрунтовних досліджень в подальшому;
 • визначення цінності робіт, які використовувалися під час дослідження;
 • визначення аспектів у проблемі реферату, що викликають певні сумніви, чи потребують уточнень, якщо такі є.

Висновки мають становити одну - дві сторінки від загального обсягу реферату. Висновки пишуть з нової окремої сторінки.

Кількість використаних джерел не менше 15.