Фізичне виховання програма навчальної дисципліни загальноуніверситетська.

Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» складена відповідно до освітніх програм першого бакалаврського рівня вищої освіти для всіх спеціальностей університету. 

Навчальна дисципліна належить до циклу загальної  підготовки.

Статус навчальної дисципліни - вибіркова.

Обсяг навчальної дисципліни  - 5 кредитів ЄКТС.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на теоретичних знаннях, практичних уміннях і навиках фізичної культури, засвоєних при засадах суспільних (соціологія, психологія, культура) і природничих (біологія, фізика, хімія, гігієна, основи анатомії і фізіології) наук. Забезпечує процес оволодіння знаннями та технологіями здорового способу життя і є підґрунтям для вивчення дисциплін «безпека життєдіяльності», «культура здоров'я», «психологія здоров'я».

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є формування у студентів здоров'яформуючих компетентностей у рамках загальнолюдської культури.

ЗДАТНІСТЬ:

– підтримувати на достатньому рівні стан фізичного здоров’я, фізичної, розумової працездатності;

– розвивати основні життєво необхідні професійно-прикладні рухові навички;

– формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:


ЗНАННЯ:

- методів індивідуалізації фізичних навантажень під час занять фізичними вправами, методів самоконтролю;

-  методів підвищення рівня функціонального стану організму;

- методів фізичного вдосконалення  засобами рухової активності та спорту;

-  основ формування здорового способу життя;

 

УМІННЯ:

- використовувати засоби фізичного виховання для підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей, відновлення та збереження здоров`я;

- здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму;

- використовувати навички плавання;

- використовувати рухову активність та спортивну діяльність для досягнення особистих та професійних цілей.

- використовувати рухові вміння і навички в обраному виді спорту та рухової активності для фізичного вдосконалення;

- забезпечувати збереження і зміцнення індивідуального здоров`я, підтримуючи належний рівень фізичного стану.

- використовувати рухові вміння і навички професійно-прикладної фізичної підготовки в професійній діяльності.

 

2.  Зміст навчальної дисципліни

Навчальні практичні заняття проводяться за інноваційною педагогічною технологією вільного вибору студентами форми рухової активності (виду спорту) з урахуванням стану здоров'я (основна, підготовча група, інтересів студентів, їх фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації.


Студенти з інвалідністю і відхиленням в стані здоров'я займаються в навчальних групах відділення спеціальних медичних груп.

 

2.1.   Для студентів основної та підготовчої групи здоров`я.

 

Кредитний модуль №1.     Формування загальної та спеціальної фізичної підготовленості засобами (обраного виду рухової активності та спорту).

Тематика практичних занять.

Тема 1.

Інформаційне забезпечення проведення занять з обраного виду спорту.

 

Тема 2.

Методика визначення індивідуального фізичного стану. Аналіз та оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості ("Щоденник самоконтролю" студента).

 

Тема 3.

Формування загальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту.

 

Тема 4.

Навчання техніці виконання фізичних вправ з обраного виду рухової активності та спорту.

 

Тема 5.

Формування навичок плавання.

 

Тема 6.

Методика визначення і оцінювання рівня власної фізичної підготовленості.

 

Тема 7.

Розвиток фізичних якостей засобами обраного виду рухової активності та спорту.

 

Тема 8.

Навчання техніці виконання вправ обраного виду рухової активності та спорту.

 

Тема 9.

Тестування фізичної підготовленості

 

Кредитний модуль №2.    Особистісно орієнтоване фізичне виховання для вдосконалення спеціальних фізичних якостей засобами (обраного виду рухової активності (спорту).

Тематика практичних занять.

Тема 1.

Методика визначення індивідуального фізичного стану. Оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості. Оцінювання результатів тестування.

 

Тема 2.

Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту.

Тема 3.

Удосконалення технічної  підготовленості засобами обраного  виду рухової активності  та спорту.

 

Тема 4.

Методика визначення індивідуального фізичного стану. Оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості. Розробка програми рухової активності.

 

Тема 5.

Поглиблення знань і формування вмінь з організації самостійних занять.

 

Тема 6.

Виховання у студентів професійно-прикладних фізичних та психічних якостей.

 

Тема 7.

Оволодіння професійними навичками засобами обраного виду рухової активності та спорту.

 

Тема 8.

Тестування фізичної підготовленості

 

2.2.   Для студентів спеціальної медичної групи здоров'я

 

Кредитний модуль 1.  Оздоровчо-реабілітаційні методики рухової активності. Підвищення рівня адаптаційного потенціалу.

Тематика практичних занять.

Тема 1.

Вправи спеціального спрямування.

Правила складання комплексів ЛФК, АФК.

 

Тема 2.

Дихальна  гімнастика.

Раціональне дихання. Респіраторна гімнастика.

 

Тема 3.

Професійно-прикладна фізична підготовка.

Виробнича гімнастика.

 

Тема 4.

Оздоровчий біг, ходьба.

Навчання техніці.

 

Тема 5.

Спортивні і рухливі ігри.

Техніка: настільний теніс, бадмінтон, ігрові естафети.

 

Тема 6.

Гімнастика.

Ранкова гігієнічна гімнастика. Правила складання і виконання. Вправи зі  спортивними знаряддями

 

Тема 7.

Методика визначення власного фізичного стану.

Оцінювання власного фізичного розвитку.

 

Тема 8.

Цінності фізичної культури і культури здоров`я.

Первинна і вторинна профілактика захворювань засобами фізичної культури і спорту. Чинники  культури здоров`я і шкідливі  звички.

Кредитний модуль 2. Моделювання власної програми оздоровлення з урахуванням рівня здоров`я. Розвиток фізичних якостей.

Тематика практичних занять.

Тема 1.

Вправи спеціального спрямування.

Методики ЛФК, АФК при різних захворюваннях

 

Тема 2.

Дихальна  гімнастика.

Методики Стрельнікової, йоги, Толкачова, Бутейко, інші

 

Тема 3.

Професійно-прикладна фізична підготовка.

Основи ППФК  у системі наукової організації праці

 

Тема 4.

Оздоровчий біг, ходьба.

Методики побудови оздоровчих програм

 

Тема 5.

Спортивні і рухливі ігри.

Розвиток  координації рухів. Профілактика  травматизму у колективних іграх. Застосування для оздоровлення і активного відпочинку

 

Тема 6.

Гімнастика.

Методики Пілатеса, йоги, Бодіфлекс

 

Тема 7.

Методика визначення власного рівня здоров`я.

Оцінювання власного рівня фізичного розвитку і підготовленості

 

Тема 8.

Цінності фізичної культури і культури здоров`я.

Сучасні концепції здоров`я - здорового способу життя. Традиційні і інноваційні оздоровчі методики.

 

2.3.   Для студентів ІСЗЗІ

Кредитний модуль 1. Формування загальної та спеціальної фізичної підготовленості засобами легкої атлетики і гімнастики.

Розділ 1.

Тема 1.  Фізичне самовдосконалення. Фізкультурно-оздоровчі системи та технології підвищення розумової і фізичної працездатності.

Розділ 2.

Практичні заняття.

 

Кредитний модуль 2. Особистісно орієнтована фізична підготовка для вдосконалення спеціальних фізичних якостей

Розділ 1.

Тема 1. Фізичне виховання і спорт в КПІ. Правила безпеки на заняттях з фізичного виховання. Особиста гігієна, масаж та загартування.

Розділ 2.

Практичні заняття.

 

3.  Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання

     

Основними видами навчальних занять є:

- лекції;

- практичне заняття;

- індивідуальні завдання (МКР і ДКР).

 

Використовуються наступні методи і технології навчання:

-  пояснювання, бесіда та ілюстрування;

- дискусія, створення ситуації інтересу у процесі викладення;

 - опитування та поточний контроль;

 - електронні презентації.

 

На практичних заняттях проводиться:

- інструктаж;

-  демонстрування;

- електронні презентації;

 -  контроль та самоконтроль.

Використання  методів контролю і самоконтролю  дозволяє перевіряти рівень сформованості знань, вмінь і навичок у студентів.

 

4. Оцінювання результатів навчання

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку на останньому практичному занятті.

Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система і університетська шкала.

 

 

 

5. Рекомендована література

 

5.1. Базова навчальна література

1. Фізичне виховання: Курс лекцій з дисципліни для студентів усіх спеціальностей / Уклад. Вихляєв Ю. М., Давиденко В. Ю., Бойко Г. Л., Карпюк І. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2007, www.kaf.fizvihovannja.mmif.ntu-kpi.kiev.ua.

2. Інноваційні технології фізичного виховання студентів /                                    ред. Вихляєв Ю.М., Винниця. – ТОВ «ТВОРИ», 2019. - 608с. 

 

5.2. Допоміжна навчальна література

 

1. Сайт кафедри фізичного виховання: http://fv.fbmi.kpi.ua/

 

2. Сайт кафедри спортивного вдосконалення:   https://sport-fbmi.kpi.ua/

 

3. Сайт бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського:  https://ela.kpi.ua/