Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1 курсу.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за такі контрольні заходи:

 1. за виконання завдань кожного практичного заняття в рамках програми і графіку навчального процесу;
 2. за складання п'яти контрольних нормативів з фізичної підготовленості[1];
 3. за складання прикладного нормативу з плавання;
 4. за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обумовлене одержанням кожним студентом певного обсягу рухової активності без якого неможливе підвищення рівня його власного функціонального стану.

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обумовлене необхідністю контролю показників функціонального стану на практичних заняттях для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студента.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях.

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів - 1 бал х 35 практичних заняття = 35 бали.

Критерій оцінювання:

- за умови виконання завдань практичного заняття – 1 бал;

 1. Контрольні нормативи.

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів 50 (10 балів х 5 контрольних нормативи з фізичної підготовленості = 50).

Критерій оцінювання:

- 10 балів – відмінний рівень фізичної підготовленості;

- 9 балів – дуже добрий рівень фізичної підготовленості;

- 8 балів - добрий рівень фізичної підготовленості;

- 7 балів – задовільний рівень фізичної підготовленості;

- 6 балів – достатній рівень фізичної підготовленості;

- 3 бали - недостатній рівень фізичної підготовленості;

- 0 балів – дуже низький рівень фізичної підготовленості або не складений контрольний норматив.

 1. Прикладний норматив з плавання.

Прикладний норматив з плавання складається з метою визначення рівня плавальної підготовленості студентів.

Ваговий бал - 10. Максимальна кількість балів – 10.

Критерій оцінювання:

10 балів – пропливання 100 метрів вільним стилем;

9 балів – пропливання 75 метрів вільним стилем;

8 балів– пропливання 50 метрів вільним стилем;

7 балів – пропливання 25 метрів вільним стилем;

6 балів – пропливання 25 метрів вільним стилем із зупинками;

3 бали – пропливання <15 метрів - рекомендовано пройти початковий курс навчання плаванню;

0 балів – не складений норматив з плавання.

2а. Реферат*.

Студентам, які звільнені від плавання в басейні, планується індивідуальне семестрове завдання у вигляді реферату (тематика – Додаток 1).

Вимоги до оформлення рефератів:

шрифт -                                                              Times New Roman;

розмір шрифту -                                                         14;

міжрядковий інтервал -                                    1,5 інтервали;

параметри сторінки -                                        формат А4;

орієнтація -                                                        книжна;

верхнє, нижнє поля -                                         20 мм;

ліве поле -                                                          25 мм;

праве поле -                                                       15 мм

Обсяг роботи – 10-12 сторінок. Мова – Українська.

Структура реферату: титульний аркуш, план роботи, вступ, основна частина, висновки, список літератури 8-12 джерел (посилання по тексту).

Критерії оцінки рефератів:

- 10 балів – глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція;

- 9 балів – уміння виділити головні аспекти, зробити висновки;

- 8 балів– повне розкриття проблеми;

- 7 балів – реферат компілятивного рівня;

- 6 балів – тема розкрита не повністю;

- 3 балів – реферат не відповідає тематиці;

- 0 балів – відсутність реферату.

3.      "Щоденник самоконтролю студента".

Ваговий бал - 5. Максимальна кількість балів – 5.

Критерій оцінювання:

- 5 балів - систематичне ведення та не менше 95% інформації;

- 4 балів - систематичне ведення та не менше 85% інформації;

-3,5 бали - не менше 75% інформації

- 3 бали - не менше 65% інформації;

- 2 бали - не менше 55% інформації;

- 1 бал – не менше 50% інформації;

- 0 балів – відсутність "Щоденника самоконтролю студента".

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (+3-5 балів);
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (+5–7 балів).

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 100 балів х 0,1 = 10 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом року і складає:

RС = 35 бали за виконання завдань практичних занять + 50 балів за 5 нормативів + 10 балів за прикладний норматив зплавання + 5 балів за «Щоденник самоконтролю» = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації.

Для отримання «атестовано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) першого семестру студент має набрати не менше 6 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 8 балів).

Для отримання «атестовано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) першого семестру студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 14 балів).

Для отримання «атестовано» з третьої проміжної атестації (8 тиждень) другого семестру студент має набрати не менше 21 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 25 балів).

Для отримання «атестовано» з четвертої проміжної атестації (14 тиждень) другого семестру студент має набрати не менше 27 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 31 бал).

Умови допуску до заліку:

 1. своєчасне виконання завдань практичних занять та графіку навчального процесу з фізичного виховання (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин) у рамках робочої навчальної програми кредитного модуля;
 2. своєчасне складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 11-14 занятті);
 3. складання прикладного нормативу з плавання;
 4. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом року менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та скласти контрольні нормативи з фізичної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше - 60 балів.

Контрольні нормативи з фізичної підготовленості: (Табл. 1).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту - max – 10 балів;

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см) або Стрибок у довжину з місця (для студентів 21-25 років) - max – 10 балів;

3) Сила – згинання-розгинання рук в упорі лежачи - max – 10 балів;

4) Спритність – човниковий біг 4х9 метрів - max – 10 балів;

5) Обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року - max – 10 балів.

6) Прикладний норматив з плавання - max – 10 балів. (Табл. 1).

Таблиця 1

Нормативи

Зараховано

Не доп. до заліку

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек)

Ч

13,4

14,2

14,8

15,4

15,9

16,3

>16,3

Ж

15,0

15,7

16,5

17,0

17,3

17,6

>17,6

Бали

10

9

8

7

6

3

0

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Ч

9,0

9,4

9,8

10,3

10,8

11,0

>11,0

Ж

10,4

10,7

11,2

11,6

12,0

12,3

>12,3

Бали

10

9

8

7

6

3

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

38

32

26

22

20

18

<18

Ж

20

15

12

10

8

7

<7

Бали

10

9

8

7

6

4

0

Прикладний норматив з плавання (метрів) або (реферат*)

Ч, Ж

100

75

50

25

25 м з зупин

<15м

Не складав

Бали

10

9

8

7

6

3

0

Гнучкість або Стрибучість

Нахил тулубу з положення стоячи (см) або стрибок у довжину з місця (для студентів 21-25 років) – (см)

Ч

13/240

11/230

9/225

7/215

5/210

3/200

<3/200

Ж

16/200

14/190

12/180

10/170

8/160

6/150

<6/150

Бали

10

9

8

7

6

3

0

Витривалість

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв., сек.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

14,30

14,50

15,20

15,50

16,30

17,00

>17,00

Ж

11,45

12,25

13,00

13,40

14,10

14,30

>14,30

Бали

10

9

8

7

6

3

0

Щоденник самоконтролю

студента

 

≥95% інф-ції

≥85% інф-ції

≥75% інф-ції

≥65% інф-ції

≥55% інф-ції

<50% інф-ції

Відсутн. щод.

Бали

5

4

3,5

3

2

1

0

 

Розподіл балів

65

58

51,5

45

38

20

0

 

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, за ведення "Щоденника самоконтролю студента" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці 2.

Для отримання студентом відповідних оцінок його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею 2:

                                                                                    Таблиця 2.

RD = RС + RЕ

Традиційна оцінка

95 – 100

Відмінно

85 – 94

Дуже добре

75 - 84

Добре

65 - 74

Задовільно

60 - 64

Достатньо

< 60

Незадовільно

< 40 балів або не виконані інші умови допуску до заліку

Не допущений

13. Методичні рекомендації

Під час проходження навчального матеріалу кредитного модулю необхідно передбачити використання сучасних технологій в навчальному процесі. Впродовж навчального процесу студентів обов'язково планувати використання засобів та методів самоконтролю за станом здоров'я, дотримання вимог попередження травматизму та захворювань, ведення щоденників самоконтролю за станом організму.

Вибір завдання має відображати поточний стан функціональної готовності студента та його ступінь володіння технікою виконання спортивних та фізичних вправ.

Методика реалізації завдань має регламентуватися виконанням правил техніки безпеки та самостійним контролем за станом основних функціональних систем.

На таких заняттях необхідно вирішувати задачі підвищення рівня прояву фізичних і психічних якостей, використовувати аналітичні підходи до вибору методів корекції в розвитку окремих м'язів та їх груп, а також засоби та методи активного відпочинку і відновлення організму.

Необхідно у достатньому обсязі використовувати навчальний інвентар та спортивно-технічну базу у відповідності до специфічних вимог та форм організації навчальних занять з баскетболу.

Програмний матеріал для груп початкової підготовки повинен включати в себе:

 • технічну підготовку, основною метою якої є вдосконалення індивідуальної техніки гри в баскетбол, розширення діапазону рухових навичок;
 • фізичну підготовку, основною метою якої є створення бази для зростання рівня майстерності за допомогою загально-фізичних засобів підготовки (біг на місцевості, на стадіоні, з рівномірною та змінною швидкістю, середньої інтенсивності; біг з прискореннями великої інтенсивності, повторне пробігання відрізків; загальнорозвиваючі вправи; спеціальні вправи; спортивні ігри).

 

Додаток 1

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)

 1. Історія виникнення та розвитку плавання.
 2. Зародження та розвиток плавання в Україні.
 3. Плавання як життєво необхідний навичок.
 4. Плавання та його оздоровче значення.
 5. Спортивне плавання та водні види спорту.
 6. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних захворювань.
 7. Фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавання.
 8. Вплив фізіологічних функцій організму на техніку плавання.
 9. Історія виникнення та розвиток стилю плавання кроль на грудях.
 10. Історія виникнення та розвиток стилю плавання кроль на спині.
 11. Історія виникнення та розвиток стилю плавання брас.
 12. Історія виникнення та розвиток стилю плавання батерфляй.
 13. Психологічна підготовка до занять на воді та засоби подолання водобоязні.
 14. Використання підготовчих вправ для ознайомлення з водним середовищем.
 15. Методика початкового навчання плаванню. Ознайомлення з водним середовищем.
 16. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способами кроль на грудях та на спині.
 17. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способом брас.
 18. Плавання як засіб корекції порушень постави.
 19. Плавання та водні процедури в системі загартування.
 20. Використання рухових ігор на воді при навчанні плаванню.
 21. Техніка безпеки та правила проведення занять з плавання в басейні.
 22. Техніка безпеки та правила поведінки на відкритих водоймищах.
 23. Прикладне плавання. Рятування потопаючих.
 24. Надання першої долікарської допомоги при нещасному випадку на воді.
 25. Особиста гігієна та гігієнічні вимоги до місця проведення занять з плавання.