Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів

 Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів (1-й, 3-й та 4-й семестр)

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

 • за виконання плану навчального процесу з фізичного виховання (систематичне відвідування студентом практичних занять) [1];
 • за складання контрольних нормативів: три нормативи з фізичної підготовленості та три нормативи з технічної підготовленості;
 • за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних заняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 • За умови виконання задач заняття – 1 бал;
 • Не виконання задач заняття або відсутність на заняттях без поважної причини – 0 балів.
 1. Контрольні нормативи

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів дорівнює 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 60 балів.

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Критерій оцінювання

"A" – 10 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

"B" – 9 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичниої підготовленості;

"C" – 8 балів добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

"D" - 7 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

"E" - 6 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

"F" - 0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

"A" – 6 балів (систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації)

"B" – 5,5 балів (систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації)

"C" – 5 балів (не менше 75% потрібної інформації)

"D" – 4,5 бали (не менше 65% потрібної інформації)

"E" - 4 бали ( не менше 60% потрібної інформації)

"F" - 0 балів – (менше 60% потрібної інформації)

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування -2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденник самоконтролю студента" 3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2 - 3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3 – 5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом семестру і складає:

RС = 34 + 60 + 6 = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації.

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу ( відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті)
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше "Е" - 60 балів.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості:

Для 1 та 3 семестрів (Табл. 1):

1) Стрибучість – стрибок вгору з місця (max – 9 балів);

2) Спритність – човниковий біг 4 х 9м (max – 9 балів);

3) Сила – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (max – 9 балів).

Для 4 семестру (Табл. 1):

1) Швидкість – біг 30 метрів з високого старту (max – 10 балів);

2) Гнучкість – нахил тулуба з положення стоячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 10 балів);

3) Сила - піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 10 балів).

Контрольні нормативи з технічної підготовленості:

Для 4 семестру(Табл. 1):

1) Технічний норматив № 1 (max – 10 балів);

2) Технічний норматив № 1 (max – 10 балів);

3) Технічний норматив № 1 (max – 10 балів).

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, за ведення "Щоденника самоконтролю" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці №2.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею №2:

Таблиця 1

Нормативи / Оцінка ECTS

A

B

C

D

E

F

Спритність(1, 3 сем)

Човниковий біг 4 х 9 м (сек.)

Швидкість (4 сем)

Біг 30 м з високого старту (сек.)

Ч (1сем)

4,6

4,8

5,0

5,1

5,2

≥5,3

Ч (3сем)

8,8

9,2

9,7

10,2

10,7

≥10,8

Ж (1сем)

5,0

5,2

5,4

5,5

5,6

≥5,7

Ж (3сем)

10,2

10,5

10,9

11,4

12,0

≥12,1

Ч (4 сем)

4,4

4,6

4,8

4,9

5,0

≥5,1

Ж (4 сем)

4,8

4,6

4,9

5,1

5,3

≥5,4

Бали

10

9

8

7

6

0

Стрибучість(1, 3 сем)

Стрибок вгору з місця (см)

Гнучкість (2 сем)

Нахил тулуба з положення стоячи (см)

Ч (1сем)

55

50

45

41

38

≤37

Ч (3сем)

58

53

48

44

40

≤39

Ж (1сем)

42

39

36

33

30

≤29

Ж (3сем)

45

41

38

34

31

≤30

Ч (4 сем)

17

14

11

9

6

≤5

Ж (4 сем)

18

16

13

10

7

≤6

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила (1, 3 сем)

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Сила (4сем)

Піднімання тулуба з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч (1сем)

38

32

26

22

20

≤19

Ч (3сем)

45

40

35

30

25

≤24

Ж (1сем)

20

15

12

10

8

≤7

Ж (3сем)

24

20

16

12

10

≤9

Ч (4 сем)

45

40

35

30

25

≤24

Ж (4 сем)

38

34

30

26

22

≤21

Бали

10

9

8

7

6

0

Технічний норматив № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Технічний норматив № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Технічний норматив № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

 

Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Оцінка ЕСТS

Традиційна оцінка

95 – 100

А

Зараховано

85 – 94

В

75 - 84

С

65 - 74

D

64 - 60

Е

RD ≤ 59

Fx

Не зараховано

rC ≤39 балів або не виконані інші умови допуску до заліку

F

Не допущений

 

Розробник РСО                                                                   ст.викл. Анікеєнко Л.В.

 

 

 

. Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1 курсу (2 семестр)

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

 • за виконання плану навчального процесу з фізичного виховання (систематичне відвідування студентом практичних занять) [1];
 • за складання контрольних нормативів: три нормативи з фізичної підготовленості та три нормативи з технічної підготовленості;
 • за складання прикладного нормативу з плавання;
 • за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних заняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 • За умови виконання задач заняття – 1 бал;
 • Не виконання задач заняття або відсутність на заняттях без поважної причини – 0 балів.
 1. Контрольні нормативи

Ваговий бал – 9. Максимальна кількість балів дорівнює 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 54 бали.

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Критерій оцінювання

"A" – 9 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

"B" – 8 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичниої підготовленості;

"C" – 7 балів добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

"D" - 6 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

"E" - 5 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

"F" - 0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. Прикладний норматив з плавання

Прикладний норматив з плавання складається з метою визначення рівня плавальної підготовленості студентів.

Критерій оцінювання

"A" – 6 балів – пропливання 100 метрів вільним стилем;

"B" – 5,5 балів – пропливання 75 метрів вільним стилем;

"C" – 5 балів– пропливання 50 метрів вільним стилем;

"D" – 4,5 бали – пропливання 25 метрів вільним стилем;

"E" - 4 бали – пропливання ≤25*метрів вільним стилем із зупинками;

"F" - 0 балів – нульовий рівень плавальної підготовленості (необхідно пройти початковий курс навчання плаванню).

3а. Реферат.

Студентам, які звільнені від плавання в басейні за станом здоров'я, планується індивідуальне семестрове завдання у вигляді реферату (тематика – Додаток №1)

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

"A" – 6 балів (систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації)

"B" – 5,5 балів (систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації)

"C" – 5 балів (не менше 75% потрібної інформації)

"D" – 4,5 бали (не менше 65% потрібної інформації)

"E" - 4 бали ( не менше 60% потрібної інформації)

"F" - 0 балів – (менше 60% потрібної інформації)

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування -2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденник самоконтролю студента"3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2 - 3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3 – 5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом семестру і складає:

RС = 34 + 54 + 6 + 6 = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті).
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами перескладання контрольних нормативів;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше "Е" - 60 балів.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості (Табл. 1):

Для 2 семестру(Табл. 1):

1) Швидкість – біг 30 метрів з високого старту (max – 9 балів);

2) Гнучкість – нахил тулуба з положення стоячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 9 балів);

3) Сила - піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 9 балів).

Контрольні нормативи з технічної підготовленості:

Для 2 семестру(Табл. 1):

1) Технічний норматив № 1 (max – 9 балів);

2) Технічний норматив № 1 (max – 9 балів);

3) Технічний норматив № 1 (max – 9 балів).

Прикладний норматив з плавання - max – 6 балів. (Табл. 1).

Вимоги

до оформлення рефератів:

шрифт -                                                                                Times New Roman;

розмір шрифту -                                                                  14;

міжрядковий інтервал -                                          1,5 інтервали;

параметри сторінки -                                                          формат А4;

орієнтація -                                                               книжна;

верхнє, нижнє поля -                                                          20 мм;

ліве поле -                                                                            25 мм;

праве поле -                                                             15 мм

За літературою звертатись у методичний кабінет № 202/1 навчального корпусу № 24.

Обсяг роботи – 10-12 сторінок. Мова – Українська.

Структура реферату: титульний аркуш, план роботи, вступ, основна частина, висновки, список літератури (8-12 джерел із зазначенням сторінок).

Критерії оцінки рефератів

*Реферат оцінюється за 6-бальною шкалою.

Критерії

Бали

Оцінка ЕСТS

Глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція

6

А

Уміння виділити головні аспекти, зробити висновки

5,5

В

Повне розкриття проблеми

5

С

Реферат компілятивного рівня

4,5

Д

Тема розкрита не повністю

4

Е

Роботу не зараховано

0

незадовільно

 

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, прикладний норматив з плавання (реферарат для студентів, які звільнені від плавання), за ведення "Щоденника самоконтролю" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці №2.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею №2:

Таблиця 1

Нормативи/Оцінка ECTS

A

B

C

D

E

F

Швидкість

Біг 30 м з високого старту (сек.)

Ч

4,6

4,8

5,0

5,1

5,2

≥5,3

Ж

5,0

5,2

5,4

5,5

5,6

≥5,7

Бали

9

8

7

6

5

0

Гнучкість

Нахил тулуба з положення стоячи (см)

Ч

17

14

11

9

6

≤5

Ж

18

16

13

10

7

≤6

Бали

9

8

7

6

5

0

Сила

Піднімання тулуба з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

35

30

26

23

20

≤19

Ж

30

26

22

19

15

≤14

Бали

9

8

7

6

5

0

Прикладний норматив з плавання (метрів) або (реферат)

Ч, Ж

100

75

50

25

≤25*

0

Бали

6

5,5

5

4,5

4

0

Технічний норматив № 1

Бали

9

8

7

6

5

0

Технічний норматив № 2

Бали

9

8

7

6

5

0

Технічний норматив № 3

Бали

9

8

7

6

5

0

 

Розподіл балів

60

53,5

47

40,5

34

0

Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Оцінка ЕСТS

Традиційна оцінка

95 – 100

А

Зараховано

85 – 94

В

75 - 84

С

65 - 74

D

64 - 60

Е

RD ≤ 59

Fx

Не зараховано

rC ≤39 балів або не виконані інші умови допуску до заліку

F

Не допущений

 

Розробник РСО                                                                   ст.викл. Анікеєнко Л.В.