Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів з освітнього компонента Фізичне виховання-2 курс

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента «Фізичне виховання-2» складається з балів, що він отримує впродовж 3-4 семестру за:

1.     виконання тестових завдань на практичних заняттях;

2.     самостійне виконання комплексу вправ (з відео підтвердженням);

3.     ведення «Щоденника самоконтролю»;

4.     виконання модульної контрольної роботи (у двох частинах).

Система нарахування рейтингових  балів та критерії оцінювання:

Третій семестр

1.     Самостійне виконання комплексу вправ (з відео підтвердженням)

Максимальна кількість відео – 14

За кожне відео – 0,5 балів

Максимальна кількість балів за комплекси вправ – 7 балів.

2.     Виконання тестових завдань на практичних заняттях

На практичних заняттях №1-14 тестові завдання оцінюються у 0,5 балів.
На практичних заняттях № 15-17 тестові завдання оцінюються у 1 бал
Максимальна кількість балів за тестові завдання – 10 балів.

3.     Модульна контрольна робота (частина 1)

Проводиться на 18 практичному занятті у формі тесту, що містить 30 тестових завдань, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Максимальна оцінка – 30 балів.

4.     Ведення «Щоденника самоконтролю»

Контроль ведення щоденника проводиться щомісячно.

Максимальна оцінка – 3 бали.

Календарний контроль

Календарний контроль (КК) проводиться з метою моніторингу поточного стану виконання студентом робочої програми навчальної дисципліни (силабусу) відповідно до графіку навчального процесу. Календарний контроль проводиться двічі на семестр. Позитивний результат з КК студент отримує коли його поточний рейтинговий бал складає не менше 50% від максимально можливого на момент проведення КК.

Умови отримання позитивного результату з КК у третьому семестрі:

–       на 7 тиждень навчання студент має набрати не менше 2,8 балів;

–       на 14 тиждень навчання студент має набрати не менше 5,6 балів;

 

Студент за 3 семестр може отримати максимум 50 балів.


 

Четвертий семестр

1.     Виконання тестових завдань на практичних заняттях

На практичних заняттях №1-16 тестові завдання оцінюються у 1 бал.

Максимальна кількість балів за тестові завдання – 16 балів.

2.     Модульна контрольна робота (частина 2)

Проводиться на 17 практичному занятті у формі тесту, що містить 30 тестових завдань кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Максимальна оцінка – 30 балів.

3.     Ведення «Щоденника самоконтролю»

Контроль ведення щоденника проводиться щомісячно.

Максимальна оцінка – 4 бали.

Календарний контроль

Умови отримання позитивного результату КК у четвертому семестрі:

на 7 тиждень семестру студент має набрати не менше 4 балів.

на 14 тиждень семестру студент має набрати не менше 7 балів.

 

Студент за 4 семестр може отримати максимум 50 балів

 

Заохочувальні бали нараховуються за:

1)   Позитивну динаміку фізичного стану за результатами щомісячних функціональних тестів (щоденник самоконтролю) + 5…+7 балів.

2)   Виконання аналітичної роботи за узгодженою з викладачем тематикою до 10 балів.

3)   Участь у міських, всеукраїнських та/або міжнародних змаганнях + 5…+7 балів.

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів.

Розрахунок максимального рейтингу студента за рік:

R = 7відео+26тести+60мкр+7щоденник=100 балів

 

Остаточний рейтинг студента не може перевищувати 100 балів!


Семестровий контроль

Остаточна оцінка опанування студентом освітнього компонента оцінюється за результатом його роботи за рік з переведенням його рейтингових балів до університетської системи (Таблиця 1).

 

Якщо за результатами роботи у 3-4 семестрі студент набрав менше 60 балів, або він бажає підвищити свій рейтинговий бал, то на останньому за розкладом занятті у 4 семестрі (18 тиждень) йому надається можливість виконати залікову контрольну роботу, а його попередній рейтинг анулюється.

Залікова контрольна робота проводиться у формі тестування. Студенту пропонується інтегральний тест, що містить 50 питань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

Максимальна кількість балів за інтегральний тест – 100 балів.

Отримані студентом бали за інтегральний тест переводяться у оцінку за університетською шкалою:

Таблиця 1

Рейтингові бали студента

Оцінка за університетською шкалою

95 – 100

Відмінно

85 – 94

Дуже добре

75 – 84

Добре

65 – 74

Задовільно

60 – 64

Достатньо

< 60

Незадовільно